Forsikring ved kritisk sykdom

Forsikring ved kritisk sykdom hindrer at du får inntektstap dersom du skulle bli alvorlig syk. Slik slipper du å bekymre deg for økonomien i en ekstra vanskelig periode.
  • Forsikringssummen utbetales skattefritt
  • Gir økonomisk trygghet ved å forhindre inntektstap i en vanskelig periode
  • Pengene kan disponeres etter eget ønske
Kontakt meg om forsikring ved kritisk sykdom

Se hvilke sykdommer som dekkes

            
Hjerteinfarkt

Alzheimer og parkinson

Motornevronsykdom

Tversnittlammelse  
Tap av bein og armer 
Bypassopererte tilfelle av koronarsklerose 
Hjerteklaffkirurgi   
Hjerneslag   
Kreft   
Multippel sklerose
Nyresvikt
Organtransplantasjoner 
Hjernesvulst   
Alvorlig brannskade 
Blindhet 

Døvhet
Tap av taleevne